Uitslag Kwaliteitsmonitor: Tevreden archiefbezoekers

Archiefonderzoekers in Nederland zijn dik tevreden over de dienstverlening van archiefinstellingen. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2017. KVAN/BRAIN, de koepelorganisatie van professionals en instellingen in de archiefsector, voert dit onderzoek tweejaarlijks uit met en voor de instellingsleden. Dit jaar deden 34 instellingen mee en vulde een recordaantal van ruim 3.600 respondenten de enquête in. Zij geven de archiefinstellingen gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer.

Na een dalende trend in de periode 2003 – 2011 (van 8,1 naar 7,7) en een stabiele situatie in de jaren 2011 – 2015 (7,7) is de waardering van de bezoekers voor het eerst sinds 2003 weer gestegen. Dat geldt zowel voor het oordeel over de fysieke voorzieningen als over de onlinevoorzieningen. Topscoorder is het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat van zijn respondenten een 8,5 krijgt. Het Gemeentearchief Schouwen-Duivenland volgt met een 8,3. Het Brabants Historisch Informatiecentrum, de Groninger Archieven, het Gemeentearchief Zaanstad en het Streekarchief Langstraat Heusden Altena delen de derde plaats met een 8,2.


Over de hele linie positief

De kwaliteit van de dienstverlening op de studiezalen wordt over de hele linie gelijk of hoger gewaardeerd dan in 2015. Respondenten zijn vooral positief over de hulpvaardigheid, vriendelijkheid en deskundigheid van het personeel. De hoogte van de tarieven, de kwaliteit van de apparatuur en de openingstijden kunnen op wat minder waardering rekenen.

De websitebezoekers zijn over het algemeen nog positiever dan voorgaande jaren over allerlei aspecten van de website, zoals de snelheid waarmee men kan zoeken in de collecties, de downloadmogelijkheden en de betaalmogelijkheden. Alleen over de hoeveelheid beschikbare gedigitaliseerde bronnen op de website is men in vergelijking met twee jaar geleden minder positief. Juist dat vinden mensen het belangrijkste aspect van een archiefwebsite. De jongere doelgroepen geven op dit punt aanzienlijk lagere cijfers dan de ouderen.

Ruim de helft van de respondenten (58%) zoekt ook via andere websites dan de website van de instelling zelf in de collectie van die instelling. Alternatieve ingangen zijn met name WieWasWie, Archieven.nl en Open Archieven.


Afname studiezaalbezoek zet door

Het studiezaalbezoek neemt gestaag af: in 2017 had nog maar 45% van de respondenten de afgelopen zes maanden het archief fysiek bezocht, tegen 79% in 2003, 63% in 2009 en 49% in 2015. Opvallend is, dat juist de wat jongere doelgroep (21-34 jaar) op dit punt ander gedrag vertoont. Van deze digital natives heeft 58% het archief in de afgelopen maanden fysiek bezocht.

Mannen vormen, afgaande op hun aandeel in de respondenten (72%), nog steeds de belangrijkste gebruikersgroep. Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het aandeel 65-plussers is fors gestegen van 42% in 2013 naar 51% in 2017.De mannelijke bezoekers zijn gemiddeld ouder dan de vrouwelijke. In de leeftijdsgroep 65+ is 80% man, in de leeftijdsgroep 20 jaar en jonger is juist 53% vrouw.

Het opleidingsniveau ligt hoog: 58% van de archiefbezoekers heeft hoger onderwijs afgerond. Dat is nog iets meer dan in 2013 en 2015.


Gebruik sociale media stabiliseert

Er verandert niet veel in de kanalen waarlangs het publiek contact zoekt met archiefinstellingen. De meeste mensen, ruim een derde van de respondenten, vragen nog steeds e-mail, via de website (webformulier) of per brief om informatie. Nog eens 15% zoekt liever via de telefoon contact. De waardering voor de snelheid en kwaliteit van de afhandeling via deze kanalen is iets gestegen en in lijn met de overall waardering.

Opmerkelijk is dat het gebruik van sociale media, na een enorme stijging in de afgelopen jaren, niet meer is toegenomen. Het percentage respondenten dat helemaal geen sociale media gebruikt, is zelfs iets gestegen ten opzichte van 2015. Facebook wordt door 47% van de archiefbezoekers gebruikt en is daarmee veruit het populairste platform. Daarbij blijven LinkedIn (26%), Twitter (12%), blogs (5%)en andere sociale media zoals Instagram en Pinterest (samen 8%) ver achter.

Het percentage respondenten dat ‘hun’ archiefinstelling via sociale media volgt, is ook niet verder gestegen. Net als voorgaande jaren gaat het om 16%. Kijken we alleen naar de groep die sociale media gebruikt, dan blijkt dat 26% van hen het archief via deze kanalen volgt. Dit is een kleine teruggang ten opzichte van 2015. De waardering voor de manier waarop instellingen sociale media inzetten, is iets gestegen: van 7,4 in 2014 naar 7,6 in 2015 naar 7,7 nu.

Behoefte aan hulp op afstand buiten openingstijden via mail, telefoon, chat of sociale media wordt gemeld door 9% van de respondenten; een percentage vergelijkbaar met de jaren hiervoor. Zij willen vooral hulp via email (62%) en via een live chat (42%).


Input voor verbetering

De 34 archiefinstellingen die deelnamen aan de Kwaliteitsmonitor 2017 hebben elk een rapportage op maat ontvangen, waarin de antwoorden van de eigen respondenten op alle vragen uit de monitor worden vergeleken met het totaal van alle archiefinstellingen. Deze rapportages bevatten alle opmerkingen en verbetersuggesties die de eigen respondenten hebben gegeven. Met die input kunnen archiefinstellingen doelgericht werken aan de verbetering van hun dienstverlening.