Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus gelden een aantal regels uit het Bezoekersreglement niet. Hou hiervoor de richtlijnen aan die te vinden zijn onder 'Contact'

Huisregels

 • Jassen, tassen (inbegrepen plastic tassen, aktetassen, damestassen, computertassen, schrijfmappen groter dan A4, etc.) en overige bagage worden niet in de studiezaal toegelaten. Bij de balie van het Streekarchief kunt u een sleutel vragen voor een van de kluisjes bij de hoofdingang.
 • Om in alle rust onderzoek te kunnen doen, is stilte een eerste vereiste. Houdt u dit zoveel mogelijk in acht. Telefoneren in de studiezaal mag niet, u kunt hiervoor gebruik maken van de koffieruimte op de tweede verdieping. Hier kunt u ook overleg voeren met andere studiezaalbezoekers.
 • In de studiezaal mag u alleen met potlood schrijven.
 • Het is niet toegestaan etenswaren mee de studiezaal in te nemen of er te eten of te drinken.

Inschrijven

Bij uw eerste bezoek aan het Streekarchief wordt een aantal persoonsgegevens van u geregistreerd bij de informatiebalie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Na registratie ontvangt u een bezoekersnummer. Uw persoonsgegevens in onze administratie worden 2 jaar na uw laatste bezoek aan de studiezaal verwijderd.

Omgang met archiefmateriaal

Archiefbescheiden zijn kwetsbaar, uniek en onvervangbaar. Wij verwachten van u dan ook een zorgvuldige omgang met de archieven en collecties van het Streekarchief. Houdt u verder de volgende regels in acht:

 • Zorg voor schone en droge handen (middelen hiervoor zijn aanwezig), bevochtig uw vingers niet voor het omslaan van pagina’s.
 • Vermijd vouwen of kreuken.
 • Gebruik de stukken niet als onderlegger. Leun niet op de archiefstukken en zet er geen voorwerpen op.
 • De studiezaalmedewerker zal u een leeskussen en loodveters geven wanneer dit nodig is bij het raadplegen van ingebonden stukken.
 • Laat de ordening van archiefstukken binnen een omslag intact.
 • Meld s.v.p. elke beschadiging of verkeerd opgeborgen archiefstuk aan de studiezaalmede­werker.

Aanvragen, raadplegen en terugbezorgen

 • Het is aan te bevelen om voorafgaand aan uw komst via de website stukken aan te vragen, omdat diverse archieven zich op een externe locatie bevinden.
 • Het aanvragen van stukken op de studiezaal gebeurt ook via de computer. De computer zal u vragen om uw bezoekersnummer, daarna kunt u het gewenste archiefstuk/de gewenste archiefstukken aanvragen. U kunt maximaal tien inventarisnummers tegelijkertijd aanvragen. In overleg met de studiezaalmedewerkers kan van deze regel worden afgeweken.
 • U krijgt gelijktijdig maximaal twee archiefstukken op tafel (bouwvergunningen maximaal één dossier). Overige stukken worden voor u bewaard bij de afgiftebalie.
 • Na 16.30 uur worden geen stukken meer uit het depot gehaald.
 • Na raadpleging dienen de stukken in dezelfde staat en volgorde waarin ze zijn aangetroffen te worden ingeleverd.
 • Inzage van originele documenten is niet mogelijk wanneer de materiële toestand zich daartegen verzet. Ook van verfilmde en gedigitaliseerde archivalia worden de originelen niet ter inzage gegeven. Op grond van wettelijke bepalingen of ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan het voorkomen dat bepaalde archiefstukken niet openbaar zijn. Raadpleging van niet openbare archiefbescheiden is in sommige gevallen mogelijk na schriftelijke toestemming van de eigenaar of de streekarchivaris.

Persoonsgegevens

 • Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens mag u persoonsgegevens van nog levende personen alleen gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. U mag deze alleen publiceren voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en onder de voorwaarde dat de openbaarmaking van de gegevens over nog levende personen geschiedt op een zodanige wijze dat de persoonlijke levenssfeer van deze personen niet onevenredig wordt geschaad.
 • De verwerking van “bijzondere persoonsgegevens” (die iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven betreffen; strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging) is alleen toegestaan indien de stukken zijn ontdaan van tot levende personen herleidbare gegevens.

Microfiches

 • Voor het gebruik van microfiches geldt dat u slechts één fiche tegelijk mag gebruiken.
 • U wordt verzocht op de plaats van het door u gekozen microfiche een zogenaamde “zoekkaart” te zetten. Na gebruik kunt u de gebruikte fiches zelf in de kastjes terugplaatsen.
 • Van de microfiches kunt u zelf een kopie maken met behulp van de readerprinter.

Reproducties

 • De studiezaalmedewerker kan voor u reproducties maken van originele archivalia of literatuur. De kosten hiervan zijn te vinden in het tarievenoverzicht op de website.
 • Het maken van foto's is toegestaan, mits geen flitslicht wordt gebruikt. U kunt gebruik maken van het aanwezige camerastatief.
 • Met toepassing van art. 17, lid 2 van de archiefwet van 1995, dat bepaalt dat een verzoek tot gebruik van archiefbescheiden door de beheerder afgewezen kan worden indien de materiële toestand zich daartegen verzet, worden er geen reproducties gemaakt van: charters en andere stukken van perkament; archiefstukken daterend van vóór 1600; gebonden archiefdelen van vóór 1811; originele kaarten; stukken die in slechte materiële staat verkeren. Dit laatste is ter beoordeling van de studiezaalmedewerker.

Koffieruimte

Op de tweede verdieping bevindt zich een koffieruimte, die is voorzien van een koffie-automaat. De lift waarmee de koffieruimte kunt bereiken, bevindt zich tegenover de balie van het Regionaal Bureau voor Toerisme.