De bruikleennemer verplicht zich te houden aan de volgende voorwaarden:

 1. Het wordt van tevoren door de bruikleengever beoordeeld of uw locatie geschikt is voor het plaatsen van het bruikleen. Hierbij moet rekening worden gehouden met temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, uv-straling, schadelijke stoffen, ongedierte en schimmels.
 2. Het bruikleen wordt voor, tijdens en na de tentoonstelling een zodanige plaats gegeven dat de kans op beschadiging, in welke vorm dan ook, zo gering mogelijk is.
 3. De bruikleengever behoudt zich het recht voor om klimaatregistratieapparatuur bij het bruikleen te (laten) plaatsen.
 4. Bruikleengever of zijn plaatsvervanger is gerechtigd de in bruikleen gegeven voorwerpen te bezichtigen en erop toe te zien, dat deze behoorlijk zijn geplaatst en onderhouden.
 5. Bruikleennemer neemt alle maatregelen van beveiliging tegen brand, inbraak, diefstal vermissing en beschadiging, die redelijkerwijze van hem verwacht mogen worden.
 6. Het bruikleen dient door de bruikleennemer verzekerd te zijn tegen een vooraf vast te stellen waarde.
 7. In geval van beschadiging of vermissing van het bruikleen dient direct de bruikleengever geïnformeerd te worden.
 8. Indien restauratie- en/of conserveringswerkzaamheden nodig zijn om het bruikleen tentoon te stellen, en indien deze werkzaamheden niet noodzakelijk zijn voor een correct en efficiënt beheer van die objecten en/of archiefbescheiden door bruikleengever, dan worden de kosten voor deze werkzaamheden in rekening gebracht aan bruikleennemer.
 9. Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen (zoals bijvoorbeeld actieve conservering) aan de voorwerpen worden niet verricht zonder schriftelijke toestemming van de bruikleengever.
 10. De kosten van transport, verpakking en onderhoud, evenals die van herstel van schade ontstaan in verband met het bruikleen, komen voor rekening van de bruikleennemer.
 11. Het transport van het bruikleen, zowel heen als terug, wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de bruikleengever.
 12. Het bruikleen mag niet aan derden worden afgestaan, tenzij de bruikleengever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 13. De bruikleengever behoudt zich het recht voor de in bruikleen gegeven voorwerpen voor korte tijd (tentoonstellingen, restauraties, enz.) terug te vragen.
 14. Bij alle voor het publiek bestemde aanwijzingen, zoals in catalogi of op tekstbordjes, dient de naam van bruikleengever te worden vermeld als: Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Tevens dient de naam te worden vermeld van het archief of de collectie waarvan het bruikleen deel uitmaakt binnen de collectie van bruikleengever.
 15. Het bruikleen mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, tenzij de bruikleengever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 16. De bruikleengever behoudt zich het recht voor te allen tijde het bruikleen met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de bruikleennemer naar het oordeel van de bruikleengever niet voldoet aan één of meer van de hier beschreven voorwaarden.