Sinds 2020 beschikt het Streekarchief over een e-depotvoorziening die voldoet aan de wettelijke eisen die hiervoor zijn opgesteld. De afgelopen jaren zijn er verschillende stappen gezet om het e-depot operationeel te maken. In de periode 2020-2021 zijn er diverse mogelijkheden onderzocht voor het opnemen van archief uit gemeentelijke zaaksystemen en op dit moment wordt er een pilot uitgevoerd met het archiveren van videotulen. Omdat er nog niet eerder videotulen zijn opgenomen in de archiefsystemen van DE REE wordt er gekeken hoe dit type bestand kan worden ontvangen en toegankelijk kan worden gemaakt. Hiervoor wordt er door DE REE onder andere een viewer ontwikkeld om de videotulen via de webapplicatie te kunnen presenteren. Een andere pilot die in 2022 wordt uitgevoerd heeft betrekking op het archiveren van digitale particuliere archieven. Na de afronding van deze pilots eind 2022 zal het e-depot van het Streekarchief gebruiksklaar zijn en kunnen digitale archiefbescheiden op een duurzame manier beheerd en geraadpleegd worden.

In de onderstaande rapporten zijn de resultaten van diverse uitgevoerde pilots sinds 2015 terug te vinden.

Rapport E-depot in de praktijk (2015) 

Rapport PRE-INGEST Exporteren van (meta)data en mappen met TMLO (2016)

Rapport Exporteren, mappen met TMLO (vervolg) en importeren (2017) 

Rapport Ingest E-depot MAIS-FLEXIS (2021)